ประวัติ จังหวัดพิจิตร

     จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่เก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะ โดยมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว เชื่อกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาค่ะ ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 1601 นั่นเองค่ะ และยังเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย เพราะเป็น สถานที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8 และเป็นเมืองที่ให้กำเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต อย่าง พระโหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ์นั่นเอง

เมื่อก่อนนั้น จะมีหลายชื่อเรียกด้วยกัน ทั้ง เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวร และ เมืองปากยม โดยทั้งหมดนี้เป็นดินแดนในเขต จังหวัดพิจิตร ที่อยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือ ในดินแดนสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ ซึ่งบริเวณนี้ ยังเป็นบริเวณที่ลำน้ำยมและลำน้ำน่านไหลผ่านอีกด้วย ทำให้เต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรอย่างมาก เพราะเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน้ำท่วมทับถมทุกปี และยังมีปลาชุกชุมอีกด้วย